Årsberetninger

Her på siden finder du de seneste to årsberetninger fra Foreningen Medusa.

Sammendrag af Foreningen Medusas årsrapport 2018

Medusa – et liv uden vold er en forening af frivillige i Holbæk og Odsherred kommune som tilbyder gratis og anonym
rådgivning til voldsramte kvinder og deres børn. Foreningen har til formål, at rådgive og støtte kvinden i de
problematikker der opstår i forbindelse med vold i nære relationer og om at komme ud af forholdet.

Foreningen registrerede i 2018, 31 nye henvendelser fra kvinder der søgte råd og vejledning. 95 kvinder deltog i
rådgivningsforløb og 7 kvinder søgte juridisk vejledning (ligger ud over den almindelige rådgivning), dertil kommer 81
telefoniske henvendelser. Henvendelserne kommer fra kvinder i alderen 18-49 år hvor der typisk er mindre børn
involveret og en tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse. De 31 nye kvinder har tilsammen 30 børn mellem 0
og 18 år.

Medusas rådgivere gør meget ud af at få kvinden gjort bevidst om hvilke konsekvenser det har for kvinden selv, men
også for de involverede børn, i et voldeligt forhold. Anbefalingen er, at kvinden tager kontakt til Holbæk eller Odsherred
kommune, da kommunen skal yde krisehjælp når der børn er involveret.
Rådgiverne høre ofte, at tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse er en vigtig faktor for kvinden, at kunne
fastholde. Medusa har i 2018 sporadisk registret kvindernes forhold dertil, og vurderingen er, at flest kvinder var tilknyttet
arbejdsmarkedet på tidspunktet.

Kvinderne benytter ofte Medusas rådgivning, en eller flere gange. Kvinderne udtrykker at samtalerne har haft stor
betydning for deres situation, især den anonyme tilgang har hjulpet meget men også, at alle rådgivninger er gratis,
uanset behov. Kvindenerne udtrykker endvidere, at de har fået styrke og mod til at handle og komme ud af volden eller
de har fået bedre styr på eftervirkningerne deraf.

De kvinder foreningen møder bliver typisk henvist fra enten jobcentre i Holbæk og Odsherred, politiet, mødrehjælpen,
skadestue, læge og arbejdsgive. Nogle kvinder har endda hørt om foreningen fra aktiviteter og arrangementer som årligt
afholdes, for forebyggelse og oplysning om vold.

Medusa tilbyder endvidere netværksgrupper, mentorordning og forskellige aktiviteter, der har til formål at forebygge og
udbrede viden om vold. Fomålet med netværksgrupperne er, at etablere tilbud som støtter de kvinder der er eller har
været i et voldeligt forhold, til større livskvalitet gennem samvær og vidensdeling med andre kvinder. Netværksgrupper er
tilbud til kvinder der i første omgang har fået rådgivning gennem foreningen og/eller som har haft ophold på krisecenter.
Tallet for 2018 for hvor mange kvinder der har deltaget i netværksgruppe, er 16.
Kvinderne fortæller at netværksgrupperne har haft stor betydning for at komme videre med livet uden vold. At tale med
andre kvinder som er/eller har stået i sammen situation, har fået dem til ikke at føle sig alene eller forkerte.
Netværksgrupperne har til formål at støtte med erfaringer og holde humøret oppe på kvinden.

Foreningen tilbyder også mentorordning for de kvinder der har gennemført rådgivning og ophold på krisecenter og som
efter opholdet vælger at bosætte sig i Holbæk eller Odsherred kommune. Mentorens opgave er at støtte og vejlede samt
at give håb og tro på sig selv. Selvom volden er stoppet kan kvinden føle sig alene og have vanskeligt ved at genfinde
troen på sig selv og på, at forandring er muligt. Et mentorforhold løber typisk over flere år, da det oftest tager lang tid at
komme sig efter et voldeligt forhold.

Af øvrige aktiviteter afholder Medusa hvert år løbende møder for frivillige. Månedligt møde for aktivgruppen som
omhandler orientering og planlægning. Månedligt møde for supervision og fire årlige bestyrelsesmøder. Dertil kommer
aktiviteter som uddannelse af foreningens teams af rådgivere, tovholdere i netværksgrupperne, mentorer, fælles
uddannelse og temaaftner.

Foreningen tilbyder kvinderne værkstedstilbud i form af sy- og strikkeværksted samt malerværksted. Værkstederne er
åbne for alle kvinder som benytter sig af Medusas tilbud samt af kvinder og børn som bor på Holbæk Krisecenter –
Medusa. Dertil kommer tilbud om yoga, søndagscafe og lektiehjælp mv..

Medusa afholder løbende arrangementer og temaaftner, hvor både frivillige og kvinderne på Holbæk Krisecenter hjælpes
om, at udføre praktiske opgaver som, at lave kaffe, smøre sandwich mv. Foreningen har fokus på det uformelle samvær,
hvor kvinderne møder op og føler sig som en del af et socialt fællesskab, og som er afgørende for at genetablere et godt
liv efter vold.

Af afholdte arrangementer i 2018 var blandt andet foredrag på Holbæk Bibliotek med forfatter Sara Omar som har
skrevet bogen “Dødevaskeren” og temaaften om Vold mod mænd, hvor Mandecentret fra Christinanshavn kom om
fortalte om deres arbejde med mænd som udsættes for vold.

Medusas frivillige deltager desuden i det vigtige arbejde, at udbrede kendskabet til foreningen. I 2018 deltog foreningen
da også igen med bod på Sundhedsdagen, ved deltagelse i Det store Theselskab på Holbæk Museum, ved Høstfest i
Asnæs, til Folketmødet i Vig mv..

2018 har været et spændende år hvor foreningen blandt andet bød velkommen til 15 nye frivillige, foruden de 35 frivillige
som foreningen allerede beskæftiger. Foreningen arbejder fortsat videre med rådgivnings- og hjælpearbejdet i 2019 og
ser frem til flere spændende projekter som igangsættes, hjulpet af støttekroner og midler fra fonde. Af nye projekter er
f.eks. udviklingprojektet Pårørende som opstarter i juni 2019 og som skal undersøge og iværksætte aktiviteter der kan
tilbyde rådgivning til voksne pårørende til voldsudsatte. Dertil kommer at foreningen altid er på udkig efter nye frivillige til
at påtage sig en af de mange opgaver som foreningen tilbyder samt at der snart kommer en opjustering af foreningens
hjemmeside, Medusa et liv uden vold.